Устав ФДС Украины
Документация ФДСУ

Затверджено
Конференцією ФДСУ
18 жовтня 1998 р.

СТАТУТ ФЕДЕРАЦІЇ ДЕЛЬТАПЛАНЕРНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ

1. Загальні Положення

1.1. Федерація дельтапланерного спорту України (далі Федерація) – є всеукраїнською громадською організацією спортивної спрямованості, яка створена з метою захисту законних спільних інтересів своїх членів, підтримки та заохочення розвитку дельтапланерного спорту в Україні.
1.2. Федерація в своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України та даним Статутом.
1.3. Федерація користується правом юридичної особи з моменту її реєстрації, може мати рахунки в установах банків, самостійний баланс, печатку із своєю символікою і найменуванням; бланки, штампи, емблему, іншу спортивну атрибутику, зразки якої затверджуються Президією. Символіка реєструється в установленому порядку.
1.4. Діяльність Федерації розповсюджується на всю територію України.
1.5. Юридична адреса Федерації: пр.Перемоги, 52/2, Київ, 252057.

2. Основні завдання Федерації.

2.1. Популяризація та пропаганда дельтапланерного спорту в Україні, сприяння підвищенню його ролі у формуванні здорового способу життя та відпочинку населення України.
2.2. Допомога у початковій підготовці та удосконалення майстерності спортсменів-дельтапланеристів.
2.3. Консультаційна допомога при формуванні та підготовці складу національних збірних команд України з дельтапланерного спорту. Допомога в забезпеченні участі їх та окремих спортсменів на чемпіонатах Європи, світу та інших міжнародних змаганнях.
2.4. Захист законних соціальних, спортивних та інших інтересів своїх членів-спортсменів, тренерів та інших спеціалістів, турбота про ветеранів спорту.
2.5. Сприяння створенню нової дельтапланерної техніки та обладнання. Участь у розробці документiв, що регламентують технiчнi, методичнi та правовi аспекти розвитку дельтапланерного спорту.
2.6. Залучення молоді та нових прихильникiв до занять дельтапланерним спортом.
2.7. Розвиток відносин з Федераціями та дельтапланерними об’єднаннями інших держав.
2.8. Організація та проведення змагань серед своїх членів, інших спортивно-масових заходів, розробка та затвердження положень про змагання, здійснення контролю за їх виконанням.
2.9. Організація проведення наукових досліджень, видання методичних, довідково-інформаційних та інших друкованих матеріалів, пов'язаних з дельтапланерним спортом.
2.10. Участь в будівництві та експлуатації спортивних споруд та дельтадромiв.
2.11. Допомога в організації сертифікації дельтапланерної техніки, яка виробляється, експлуатується та реалізується на Україні.
2.12. Проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів.
2.13. Федерація має право залучати для виконання робіт кваліфікованих фахівців, в тому числі без обмежень по сумісництву.
2.14. Для виконання статутних завдань Федерація в установленому чинним законодавством порядку може:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати дельтапланерний спорт;
- засновувати засоби масової інформації.

3. Членство в Федерації.

3.1. Членство в Федерації може бути індивідуальним, колективним та почесним.
3.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, які визнають даний Статут та приймають участь в реалізації завдань Федерації.
3.3. Колективними членами Федерації можуть бути інші громадські організації, які створені з метою спільного заняття дельтапланерним спортом, що поділяють завдання Федерації та сприяють її діяльності.
3.4. Колективні члени, які входять до складу Федерації, зберігають самостійність та діють на основі свого Статуту.
3.5. Колективні члени реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.
3.6. Почесними членами Федерації можуть бути спортсмени, тренери, громадські діячі, які внесли значний вклад в розвиток дельтапланерного спорту на Україні.
3.7. Прийом, реєстрація та облік членів Федерації здійснюється на основі положення про порядок прийому та реєстрації членів Федерації через первинні осередки Федерації на місцях на підставі письмової заяви.
3.8. Члени Федерації мають право:
- обирати і бути обраними в керівні органи Федерації;
- приймати участь у всіх заходах, які проводить Федерація;
- користуватись майном, технікою, символікою Федерації;
- приймати участь в плануванні та обговоренні діяльності Федерації, вносити пропозиції по поліпшенню її роботи;
- вимагати звіту у керівних органів Федерації про здійснену роботу та використання коштів Федерації.
3.9. Члени Федерації зобов'язані:
- приймати участь в діяльності Федерації;
- сприяти проведенню планових заходів Федерації;
- сплачувати членські внески;
- відстоювати інтереси Федерації;
- виконувати вимоги Статуту.
3.10. За порушення Статуту Федерації, нанесення моральних чи матеріальних збитків, до членів Федерації можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:
- попередження;
- виключення з Федерації.4. Структура та органи Федерації.

4.1. Основою Федерації є первинні осередки, що створюються на базі клубів, секцій, та об'єднуються за територіальною ознакою у районні, міські чи обласні місцеві осередки Федерації.
Місцеві осередки Федерації можуть бути юридичними особами в разі їх реєстрації в установленому порядку. У своїй діяльності вони керуються статутом Федерації та власними статутами (положеннями), які приймаються їх вищими органами та затверджуються Президією Федерації.
Місцеві осередки Федерації також можуть легалізувати свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування. В цьому випадку вони діють на підставі статуту Федерації і не є юридичними особами.
4.2. Вищим органом Федерації є Конференція, яка скликається не менше одного разу у два роки. Про скликання Конференції та її порядок денний повідомляється завчасно, не пізніше як за 30 днiв до її початку.
4.3. В період між Конференціями керівним органом Федерації є Президія. Структура та кількісний склад Президії визначається Конференцією.
4.4. Позачергова Конференція може бути скликана на пропозицію Президії Федерації або за вимогою 1/3 членів Федерації.
4.5. Порядок делегування та представництва делегатів на Конференції визначається Президією Федерації. Кожний делегат має один вирішальний голос. Запрошені або самостійно прибулі на Конференцію члени Федерації мають право дорадчого голосу.
4.6. Конференція вирішує такі питання:
- затверджує статут Федерації, а при необхідності вносить до нього зміни та доповнення;
- визначає основні напрямки діяльності Федерації;
- обирає строком на два роки Президента Федерації, Президію та ревізійну комісію;
- заслуховує, обговорює та затверджує звіти Президії та ревізійної комісії;
- вирішує питання про реорганізацію або ліквідацію Федерації;
- реалізує право власності на майно та кошти Федерації;
- розглядає інші питання на вимогу членів Федерації.
4.7. Конференція має право вирішувати питання, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів відкритим чи таємним голосуванням.
4.8. Про зміни у статутних документах Федерація повідомляє у 5-денний строк в реєструючий орган.
4.9. Президія Федерації виконує такі функції:
- організовує виконання та перевіряє здійснення рішень Конференції;
- розробляє та затверджує положення, календарні плани спортивних та інших заходів, передбачених статутною діяльністю;
- організовує та контролює хід спортивної підготовки членів команд до змагань;
- визначає розміри вступних та членських внесків;
- залучає громадський актив та фахівців до участі в вирішенні питань розвитку дельтапланерного спорту;
- створює комісії, секції та інші формування по напрямкам діяльності;
- вирішує питання заохочення спортсменів, тренерів, суддів та громадського активу;
- розглядає та затверджує матеріали на присвоєння спортивних та почесних звань;
- визначає структуру і штатну чисельність апарату Федерації, визначає форми і розміри оплати праці штатних працівників;
- за дорученням Конференції вирішує інші питання;
- обирає бюро Федерації для здійснення поточної роботи в період між засіданнями Президії.
До складу Бюро Президії входять: президент, віце-президент, відповідальний секретар та інші особи, призначені Президією.
4.10. Президія Федерації засідає не менше одного разу у три місяці. Вона правомочна виконувати свої функції, якщо на засіданні присутня хоч би половина затвердженого на Конференції складу Президії. Рішення Президії мають силу, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Президії.
4.11. Бюро Президії Федерації:
- готує засідання Президії та Конференції;
- організує випуск інформаційного бюлетеня;
- надає допомогу президенту в вирішенні поточних справ;
- контролює діяльність робочих та громадських органів Федерації.
4.12. Президент Федерації:
- забезпечує виконання рішень Конференції та Президії Федерації;
- діє від імені Федерації, репрезентує Федерацію в інших організаціях;
- набирає штатних працівників, а також звільнює їх;
- спрямовує діяльність бюро Федерації, робочих та громадських органів Федерації.
4.13. Ревізійна комісія:
- контролює дотримання вимог Статуту, фінансово-господарчу діяльність Федерації;
- ревізує стан та облік матеріальних цінностей;
- перевіряє строки та вірність проведення фінансових операцій;
- звітує перед Конференцією про виконану роботу;
- при необхідності піднімає питання про позачергове скликання Конференції або президії Федерації;
- члени ревізійної комісії мають право приймати участь в роботі президії та бюро президії з правом дорадчого голосу.

5. Кошти та майно Федерації.

5.1. Федерація має у своєї власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності.
5.2. Кошти та інше майно Федерації утворюються:
- з надходжень від вступних та членських внесків;
- з добровільних внесків громадян, підприємств, установ та організацій.
5.3. Кошти та інше майно Федерації, в тому числі при припиненні діяльності Федерації, не може перерозподілятися між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.


6. Припинення діяльності Федерації.

6.1. Федерація може припинити свою діяльність шляхом ліквідації або реорганізації.
Федерація може бути ліквідована за рішенням Конференції за яке буде віддано не менш як 2/3 голосів від кількості присутніх делегатів, або на підставі рішення суду.
6.2. Рішення про реорганізацію Федерації приймається Конференцією, якщо за рішення віддано не менш як 2/3 голосів від кількості присутніх делегатів.
6.3. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію та стверджує порядок її роботи.

Обновлено 21.01.2013 09:30
 

Федерация СЛА

Фотогалерея

Знаете ли Вы, что...

Чтобы проверить силу ветра, не обязательно собирать свой дельтаплан - чайников на горе хватает без Вас.

Кто здесь?

Сейчас 3 гостей онлайн

Где я?

Главная страница Документация ФДСУ Устав ФДС Украины

Статистика

Просмотры материалов : 1079990
| статьи