Устав ФДСУ от 24.11.2013
Документация ФДСУ

Зареєстровано
Міністерством юстиції України
“__”________________ 2013 р.
свідоцтво N _______________

 

Затверджено
Конференцією
24 листопада 2013 р.

СТАТУТ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ДЕЛЬТАПЛАНЕРНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Найменування об’єднання громадян:
1.1.1 повне найменування українською мовою: «Всеукраїнська Федерація дельтапланерного спорту України»;
1.1.2 скорочене найменування українською мовою: «ВФДСУ»;
1.1.3 повне найменування російською мовою: «Всеукраинская Федерация дельтапланерного спорта Украины»;
1.1.4 скорочене найменування російською мовою: «ВФДСУ»;
1.1.5 повне найменування англійською мовою: «HANG GLIDING FEDERATION OF UKRAINE»;
1.1.6 скорочене найменування англійською мовою: «HGFU».
1.2. ВФДСУ є всеукраїнською громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості. Діяльність ВФДСУ здійснюється на всій території України.
1.3. ВФДСУ є неприбутковою організацією та не здійснює діяльності, спрямованої на отримання прибутку.
1.4. ВФДСУ діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, виборності та підзвітності органів управління, гласності.
1.5. ВФДСУ у своїй діяльності керується чинним законодавством України та даним статутом (надалі – Статут).
1.6. ВФДСУ є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, може мати рахунки в установах банків, самостійний баланс, печатку із своєю символікою і найменуванням; бланки, штампи, емблему, іншу спортивну атрибутику, зразки якої затверджуються Президією ВФДСУ. Символіка ВФДСУ реєструється в установленому чинним законодавством порядку.
1.7. ВФДСУ має право від свого імені укладати цивільно-правові договори та інші правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав. Може вступати до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди.
1.8. Місцезнаходження ВФДСУ: пр. Перемоги, 52/2, місто Київ, Україна, 03047.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1 Метою ВФДСУ є сприяння розвитку дельтапланеризму та досягненню високих спортивних результатів; підвищення ролі дельтапланерного спорту у формуванні здорового способу життя та відпочинку населення України; реалізація та захист законних соціальних, економічних, соціально-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2 Основними завданнями ВФДСУ є:
2.2.1 Популяризація та пропаганда дельтапланерного спорту в Україні.
2.2.2 Сприяння розвитку дельтапланерного спорту;
2.2.3 Допомога у початковій підготовці та в удосконаленні майстерності спортсменів-дельтапланеристів, сприяння досягненню високих спортивних результатів;
2.2.4 Сприяння підготовці спортсменів національних збірних команд та участі їх та окремих спортсменів у офіційних міжнародних спортивних змаганнях.
2.2.5 Організація та проведення спортивних змагань, інших спортивно-масових заходів.
2.2.6 Залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
2.2.7 Участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку дельтапланерного спорту;
2.2.8 Захист, забезпечення та сприяння реалізації законних спортивних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших інтересів своїх членів, турбота про ветеранів спорту.
2.2.9 Сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту.
2.3 Для виконання статутних завдань ВФДСУ в установленому чинним законодавством порядку здійснює наступні види діяльності:
2.3.1 здійснює діяльність з популяризації та пропаганди дельтапланерного спорту в Україні;
2.3.2 сприяє розвитку дельтапланерного спорту, в тому числі шляхом участі у розробленні та виконанні відповідних програм;
2.3.3 здійснює діяльність з організації та проведення національних чемпіонатів, кубків та інших змагань з дельтапланерного спорту, інших фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;
2.3.4 здійснює діяльність з розробки та затвердження положень, правил та іншої документації, що регламентує проведення спортивних змагань; може контролювати їх виконання;
2.3.5 сприяє процесу підготовки та підвищення майстерності молодих пілотів-дельтапланеристів, спортсменів, тренерів та суддів;
2.3.6 сприяє підготовці спортсменів національних збірних команд та участі їх та окремих спортсменів у офіційних міжнародних спортивних змаганнях;
2.3.7 сприяє організації навчально-тренувальних зборів, семінарів, конференцій, майстер-класів та інших заходів, спрямованих на розвиток дельтапланеризму, обмін досвідом та підвищення кваліфікації пілотів, спортсменів, тренерів та суддів з дельтапланерного спорту;
2.3.8 здійснює діяльність з розробки та затвердження вимог спортивної класифікації, розглядає матеріали щодо присвоєння спортивних розрядів та звань своїм членам;
2.3.9 приймає рішення щодо присвоєння кваліфікацій пілотам-дельтапланеристам;
2.3.10 сприяє та бере участь у проведенні наукових досліджень, виданні методичних, довідково-інформаційних та інших друкованих матеріалів, пов'язаних з дельтапланерним спортом та дельтапланеризмом;
2.3.11 сприяє створенню нової дельтапланерної техніки та обладнання, їх впровадженню;
2.3.12 бере участь у розробці та удосконаленні документів, що регламентують технiчнi, методичнi та правовi аспекти розвитку дельтапланеризму;
2.3.13 бере участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства з питань, що регламентують виконання польотів на дельтапланах та іншої діяльності, пов’язаної з дельтапланерним спортом та дельтапланеризмом;
2.3.14 розробляє, вдосконалює та затверджує документи, що регламентують виконання польотів на дельтапланах та іншу діяльність, пов’язану з дельтапланерним спортом та дельтапланеризмом, в межах своєї компетенції;
2.3.15 бере участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку дельтапланерного спорту;
2.3.16 залучає різні групи населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, сприяє підвищенню ролі дельтапланерного спорту у формуванні здорового способу життя та відпочинку населення України;
2.3.17 розвиває відносини з Федераціями, авіаційними та спортивними об’єднаннями інших держав, сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту;
2.3.18 взаємодіє з фізичними особами, юридичними особами, державними установами, підприємствами та організаціями будь-якої форми власності.
2.3.19 здійснює діяльність із захисту, забезпечення та сприяння реалізації законних спортивних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів своїх членів, турбується про ветеранів спорту.

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ВФДСУ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВФДСУ.

3.1 Членство у ВФДСУ є добровільним.
3.2 Членство у ВФДСУ може бути індивідуальним та почесним.
3.2.1 Почесними членами ВФДСУ можуть бути особи, які зробили особливий внесок у розвиток та діяльність ВФДСУ, дельтапланерного спорту або дельтапланеризму.
3.3 Порядок набуття звання почесного члена ВФДСУ, його статус, а також порядок припинення повноважень почесного члена ВФДСУ визначається відповідним положенням, що затверджується Президією ВФДСУ (надалі – Президія).
3.4 Членами ВФДСУ можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які визнають даний Статут, та сприяють діяльності ВФДСУ.
3.5 Індивідуальні члени вступають до ВФДСУ на підставі заяви, яка подається до Президії.
3.6 Форму заяви про вступ до ВФДСУ затверджує Президія.
3.7 Рішення про прийняття до ВФДСУ та виключення з ВФДСУ приймається Президією. Рішення про виключення члена ВФДСУ може бути оскаржене на Конференції ВФДСУ (надалі – Конференція).
3.8 Виключення з ВФДСУ здійснюється Президією на підставі:
3.8.1 письмової заяви члена ВФДСУ – у разі добровільного виходу з ВФДСУ;
3.8.2 подання про виключення члена ВФДСУ, що надає член Президії або Ревізійна комісія ВФДСУ - за невиконання, або порушення членом Статуту, за нанесення матеріальних збитків ВФДСУ, а також за дії, що дискредитують ВФДСУ.

3.9 Члени ВФДСУ мають право:
3.9.1 обирати та бути обраними делегатами для участі у Конференції ВФДСУ;
3.9.2 обирати та бути обраними до керівних органів ВФДСУ;
3.9.3 отримувати від керівних органів ВФДСУ інформацію про її діяльність;
3.9.4 вносити пропозиції до керівних органів ВФДСУ з питань, пов’язаних з її діяльністю;
3.9.5 брати участь у заходах, що проводяться ВФДСУ в порядку та на засадах, визначених внутрішніми документами ВФДСУ;
3.9.6 користуватись у встановленому ВФДСУ порядку майном та символікою ВФДСУ;
3.9.7 звертатися до керівних органів ВФДСУ щодо захисту своїх інтересів;
3.9.8 подавати на розгляд Керівних органів пропозиції щодо вдосконалення внутрішніх документів ВФДСУ;
3.9.9 на свій розсуд вийти з ВФДСУ. При припиненні членства у ВФДСУ, особа не має права вимагати передачі їй грошових коштів або майна ВФДСУ, відшкодування будь-яких сплачених внесків чи витрат, які вона понесла під час перебування у складі членів ВФДСУ;
3.9.10 вносити пропозиції та зміни до порядку денного Конференції.

3.10 Члени ВФДСУ зобов’язані:
3.10.1 дотримуватись положень Статуту та інших документів ВФДСУ, виконувати рішення керівних органів ВФДСУ;
3.10.2 брати участь у статутній діяльності ВФДСУ, сприяти проведенню планових заходів ВФДСУ;
3.10.3 відстоювати інтереси ВФДСУ, честь і гідність члена ВФДСУ;
3.10.4 сприяти розвитку дельтапланеризму та дельтапланерного спорту;
3.10.5 берегти майно ВФДСУ, передане їм у користування;
3.10.6 своєчасно сплачувати членські внески.

3.11 За порушення Статуту, положень, правил та інших внутрішніх документів ВФДСУ, за нанесення матеріальних збитків ВФДСУ, а також за дії, що дискредитують ВФДСУ, до членів ВФДСУ можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:
3.11.1 попередження;
3.11.2 ініціювання процедури позбавлення спортивної ліцензії;
3.11.3 виключення з членів ВФДСУ.
3.12 Рішення щодо застосування до члена ВФДСУ попередження приймається Президією. Застосування до члена ВФДСУ дисциплінарних стягнень, згідно п. 3.11.2 та 3.11.3, можливе за умови одностайного рішення Президії, погодженого з усіма членами Ревізійної комісії, або на підставі рішення Конференції. Рішення Президії щодо застосування до члена ВФДСУ дисциплінарного стягнення може бути оскаржене на Конференції.

4. КЕРІВНІ ОРГАНИ ВФДСУ.

4.1 Вищим органом управління є Конференція.
4.1.1 Повноваження Конференції:
4.1.1.1 затверджує статут ВФДСУ, а за необхідності, вносить до нього зміни та доповнення;
4.1.1.2 визначає пріоритетні напрямки діяльності ВФДСУ;
4.1.1.3 обирає строком на два роки Президента ВФДСУ, двох членів Президії, Ревізійну комісію ВФДСУ, Віце-президента ВФДСУ та відповідального секретаря ВФДСУ;
4.1.1.4 заслуховує, обговорює та затверджує звіти Президента ВФДСУ, Президії та Ревізійної комісії ВФДСУ;
4.1.1.5 погоджує план (порядок) використання майна та коштів ВФДСУ;
4.1.1.6 вирішує питання про реорганізацію або ліквідацію ВФДСУ.
4.1.2 Конференція розглядає питання, внесені до порядку денного. У виняткових випадках Конференцією може бути прийняте рішення про розгляд питання, яке не було внесене до порядку денного.
4.1.3 Повноваження, вказані в п.4.1.1, є виключними повноваженнями Конференції і не можуть передаватись іншим керівним органам ВФДСУ, або особам.
4.1.4 Повноваження Конференції не обмежуються п. 4.1.1. Статуту. Конференція має право приймати рішення по будь-яких питаннях, якщо це не суперечить чинному законодавству. Рішення Конференції мають пріоритет над рішеннями будь-яких інших органів та посадових осіб ВФДСУ.
4.1.5 Чергова конференція скликається один раз у два роки.
4.1.6 Порядок та дата проведення Конференції визначаються Президією.
4.1.7 У роботі Конференції беруть участь делегати від членів Федерації. Порядок делегування та представництва делегатів на Конференції визначається Президією.
4.1.8 Інформація про скликання Конференції, проект порядку денного та дату проведення Конференції повинна бути оприлюднена Президією не пізніше, ніж за 30 діб до її початку.
4.1.9 Остаточна редакція порядку денного Конференції та позачергової Конференції оприлюднюється Президією за 15 діб до її початку.
4.1.10 До порядку денного Конференції підлягають включенню питання на вимогу члена Президії ВФДСУ, Ревізійної комісії ВФДСУ, або члена ВФДСУ, який сплачував річний членський внесок протягом останніх двох років.
4.1.11 Скликання позачергової Конференції проводиться за рішенням Президії або на вимогу Президента ВФДСУ чи Ревізійної комісії ВФДСУ (у відповідності до п.5.4.5 Статуту).
4.1.12 Позачергова Конференція також має бути скликана Президією на вимогу не менше однієї третини тих членів ВФДСУ, які сплачували членські внески протягом останніх двох років. Якщо з якихось причин членів ВФДСУ, які сплачували членські внески протягом останніх двох років, налічується менше двадцяти або немає взагалі, то застосовуються положення цього пункту без урахування слів «які сплачували членські внески протягом останніх двох років».
4.1.13 Вимога членів ВФДСУ про скликання позачергової Конференції розглядається Президією протягом 20 днів з моменту її надходження. В цей строк Президією приймається рішення про скликання позачергової Конференції та дату її проведення. Вимога членів ВФДСУ про скликання позачергової Конференції відхиляється в у разі порушення вимог, встановлених у п. 4.1.12 Статуту.
4.1.14 Позачергова Конференція має бути проведена не пізніше 31 доби від дати прийняття рішення про її скликання.
4.1.15 Позачергова конференція проводиться у порядку, передбаченому для чергової Конференції.
4.1.16 У випадку, якщо Президія порушує строки, встановлені п.4.1.13 або 4.1.14 Статуту, проведення позачергової Конференції покладається на членів ВФДСУ, які виступили ініціаторами проведення позачергової Конференції, або на Ревізійну комісію відповідно.
4.1.17 Позачергова Конференція має право обирати керівні органи ВФДСУ.
4.1.18 У випадку дострокового припинення повноважень Президії, обов’язок скликання позачергової Конференції у порядку, передбаченому Статутом, покладається на Ревізійну комісію ВФДСУ.
4.1.19 Рішення Конференції є обов’язковими для виконання всіма членами та органами ВФДСУ.

4.2 Керівним органом ВФДСУ у період між Конференціями є Президія.
4.2.1 До складу Президії входять п’ятеро осіб: Президент, Віце-президент ВФДСУ, відповідальний секретар ВФДСУ та два члени ВФДСУ, які обрані до складу Президії.
4.2.2 Повноваження Президії:
4.2.2.1 забезпечує виконання рішень Конференції; здійснює поточне управління ВФДСУ у відповідності до прийнятих Конференцією рішень;
4.2.2.2 розробляє та затверджує програму діяльності ВФДСУ;
4.2.2.3 розробляє та затверджує кошторис та напрямки використання коштів ВФДСУ;
4.2.2.4 розробляє положення та інші внутрішні документи, календарні плани спортивних та інших заходів, програми діяльності ВФДСУ, затверджує їх;
4.2.2.5 приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів ВФДСУ та затверджує їх правоустановчі документи;
4.2.2.6 створює комісії, секції та інші формування за напрямками діяльності ВФДСУ;
4.2.2.7 спрямовує та контролює діяльність відокремлених підрозділів, комісій, секцій та формувань за напрямками діяльності ВФДСУ;
4.2.2.8 визначає та затверджує порядок приймання та виключення членів ВФДСУ у відповідності до даного Статуту;
4.2.2.9 визначає розміри вступних та членських внесків;
4.2.2.10 приймає до ВФДСУ нових членів та виключає з ВФДСУ її членів, з урахуванням п.3.12;
4.2.2.11. бере участь у підготовці і організації роботи з проведення спортивних змагань, зборів, семінарів, інших офіційних заходів;
4.2.2.12 вирішує питання організації спортивної підготовки та виступів членів збірної команди у змаганнях;
4.2.2.13 вирішує питання матеріального (грошовий призовий фонд, речовий призовий фонд, грошові премії, речові премії тощо) та нематеріального (відзнаки, грамоти, кубки, медалі, сертифікати, подяки тощо) заохочення спортсменів, тренерів, суддів, осіб, які внесли значний або суттєвий вклад у розвиток дельтапланеризму.
4.2.2.14 розробляє та затверджує зразки печатки, штампів та символіку ВФДСУ;
4.2.2.15 приймає рішення про вступ чи участь у діяльності інших громадських об’єднань;
4.2.2.16 організовує роботу з присвоєння спортивних звань, розрядів та інших відзнак;
4.2.2.17 постійно (не менше одного разу у квартал) інформує членів ВФДСУ про поточну діяльність ВФДСУ, стан виконання заходів, що заплановані;
4.2.2.18 призначає керівників відокремлених підрозділи;
4.2.2.19 виконує інші функції, пов’язані із забезпеченням діяльності ВФДСУ.

5. ІНШІ ВИБОРНІ ОРГАНИ ВФДСУ

5.1. Президент ВФДСУ (надалі – Президент).
5.1.1. Президент обирається на посаду Конференцією строком на два роки та входить до складу Президії.
5.1.2. При неможливості виконання Президентом своїх обов’язків, їх виконання тимчасово покладається на Віце-президента ВФДСУ.
5.1.3. Президент не може входити до складу Ревізійної комісії ВФДСУ.
5.1.4. Повноваження та обов’язки Президента:
5.1.4.1. виступає від імені Федерації, репрезентує Федерацію в інших організаціях, без довіреності вчиняє дії від імені ВФДСУ;
5.1.4.2. головує на Конференції;
5.1.4.3. головує на засіданнях Президії;
5.1.4.4. визначає структуру і чисельність штатного апарату ВФДСУ, визначає форми і системи оплати праці, розміри оплати праці штатних працівників;
5.1.4.5. приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;
5.1.4.6. видає накази, які стосуються штатних працівників, затверджує їхні посадові інструкції, здійснює іншу подібну діяльність, пов’язану з трудовими відносинами;
5.1.4.7. виконує завдання за дорученням Конференції;
5.1.4.8. виконує інші обов’язки, пов’язані із забезпеченням діяльності ВФДСУ.

5.2. Віце-президент ВФДСУ (надалі – Віце-президент).
5.2.1. Віце-президент є заступником Президента. Він виконує обов’язки Президента у випадках передбачених п. 5.1.2.
5.2.2. Віце-президент обирається на посаду Конференцією строком на два роки та входить до складу Президії.
5.2.3. На час виконання обов’язків Президента має право без довіреності представляти ВФДСУ.

5.3. Відповідальний секретар ВФДСУ (надалі – Відповідальний секретар).
5.3.1. Відповідальний секретар обирається Конференцією строком на два роки та входить до складу Президії.
5.3.2. Повноваження Відповідального Секретаря:
5.3.2.1. веде облік документації ВФДСУ;
5.3.2.2. забезпечує зберігання у належному стані документації ВФДСУ, печатки, штампів, бланків та іншого;
5.3.2.3. здійснює необхідну підготовчу роботу по веденню зовнішнього листування ВФДСУ, комунікації з державними та громадськими установами;
5.3.2.4. виконує обов’язки секретаря Конференції, інші обов’язки, передбачені Статутом, а також доручення Президії.

5.4. Ревізійна комісія ВФДСУ (надалі – Ревізійна комісія).
5.4.1. Ревізійна комісія обирається Конференцією з членів ВФДСУ та здійснює контроль за фінансовою діяльністю ВФДСУ та дотриманням Статуту.
5.4.2. До Ревізійної комісії обирається не більше трьох осіб строком на два роки.
5.4.3. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Президії.
5.4.4. Ревізійна комісія обов’язково здійснює ревізію та звітує перед членами ВФДСУ не менше одного разу на рік.
5.4.5. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання засідання Президії або позачергової Конференції у разі виявлення суттєвих порушень Статуту або виявлення зловживання з боку посадових осіб ВФДСУ чи її членів. У випадках, визначених Статутом, Ревізійна комісія організовує проведення позачергової Конференції.
5.4.6. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь в роботі Президії з правом дорадчого голосу.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ КЕРІВНИЦТВА, ТЕРМІНИ ПОВНОВАЖЕНЬ КЕРІВНИЦТВА ВФДСУ.

6.1 Керівні органи ВФДСУ формуються на Конференції.
6.2 До керівних органів ВФДСУ можуть бути обрані лише члени ВФДСУ, які сплачували щорічний внесок на протязі не менше 2 років, або прирівняні до них особи. У разі, якщо ВФДСУ налічує менше двадцяти членів, що сплачували членські внески на протязі не менше 2 років, або зовсім їх не налічує, до керівних органів ВФДСУ можуть бути обрані й інші члени ВФДСУ.
6.3 Повноваження Президента, Віце-президента, Відповідального секретаря, іншого члена Президії, Ревізійної комісії починаються з моменту закриття Конференції, на якій вони були обрані, та закінчуються з моменту закриття Конференції, на якій були обрані нові Президент, Віце-президент, Відповідальний секретар, інші члени Президії, члени Ревізійної комісії.
6.4 Повноваження Президента, Віце-президента, Відповідального секретаря, іншого члена Президії, члена Ревізійної комісії припиняються достроково у випадку:
6.4.1 смерті особи;
6.4.2 відмови від виконання повноважень, про що особа направляє до ВФДСУ власну письмову заяву. У такому випадку повноваження припиняються з моменту реєстрації такої заяви Відповідальним секретарем або, в разі, якщо таку заяву подає Відповідальний секретар, – Президентом або іншим членом Президії;
6.4.3 прийняття Конференцією рішення про дострокове припинення повноважень.
6.5 Повноваження Президії припиняються достроково, якщо з її складу вибули два чи більше членів з будь-якої з наступних підстав:
6.5.1 у разі смерті особи;
6.5.2 відмови від виконання повноважень, про що особа направила до ВФДСУ власну письмову заяву, яка була зареєстрована Відповідальним секретарем, а у визначених Статутом випадках – іншим членом Президії;
6.5.3 прийняття Конференцією рішення про дострокове припинення повноважень.

7. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ ВФДСУ.

7.1 На кожному засіданні Президії ведеться протокол. Якщо на засіданні Президії не прийняте інше рішення, відповідальним за ведення та оформлення протоколу є Відповідальний секретар ВФДСУ. В іншому випадку секретар засідання може обиратися серед членів Президії.
7.2 Протокол підписується Президентом та секретарем засідання.
7.3 Засідання Президії відбуваються не рідше одного разу у квартал.
7.4 Засідання Президії також відбуваються на вимогу Президента, або Ревізійної комісії, або на вимогу двох членів Президії.
7.5 Засідання Президії повноважне у разі присутності не менше чотирьох членів Президії (в тому числі, за допомогою засобів зв’язку).
7.6 Президія приймає рішення простою більшістю голосів. За умови рівної кількості голосів «ЗА» і «ПРОТИ», ухвалюється рішення, за яке проголосував Президент.
7.7 У виключних випадках, у разі нагальної термінової необхідності, що визначає Президент, рішення з окремих питань можуть прийматися без проведення засідання Президії, шляхом опитування всіх членів Президії. Результат опитування фіксується в окремому протоколі, котрий засвідчується всіма опитаними членами Президії.
7.8 Конференція є повноважною у разі присутності на ній (в тому числі, за допомогою засобів зв’язку) не менше двох третин обраних делегатів.
7.9 Конференція та позачергова Конференція мають право приймати рішення з питань, які внесені до порядку денного. У виняткових випадках Конференцією та позачерговою Конференцією може бути прийняте рішення про розгляд та прийняття рішення з питання, яке не було внесене до порядку денного.
7.10 Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів учасників Конференції, якщо інше не встановлено законом або Статутом.
7.11 Головою Конференції є Президент. Секретарем Конференції є Відповідальний секретар. За їх відсутності, або їх неможливості взяти участь в у Конференції, голова та секретар конференції можуть обиратися Конференцією.
7.12 Рішення Конференції оформлюються протоколом.

8. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ВФДСУ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ВФДСУ.

8.1 Президент звітує перед членами ВФДСУ на Конференції.
8.2 Президія звітує перед членами ВФДСУ шляхом розміщення інформації у мережі Інтернет не рідше одного разу у квартал, а також на Конференції.
8.3 Ревізійна комісія звітує перед членами ВФДСУ не менше одного разу на рік, а також на Конференції.

9. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ВФДСУ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ.

9.1 Рішення, дії, бездіяльність керівних органів ВФДСУ, посадових осіб або інших органів можуть бути оскаржені членами ВФДСУ.
9.2 Скарга на рішення, дії, бездіяльність посадових осіб, секцій, комісій, інших формувань та їхніх членів розглядається Президією.
9.3 Скарга на рішення, дії, бездіяльність Президії розглядається Конференцією. У період між Конференціями така скарга може бути спрямована до Ревізійної комісії для прийняття рішення про доцільність скликання позачергової Конференції.
9.4 Скарга подається у письмовій формі особисто скаржником або його представником. Скарга може бути надіслана до керівних органів ВФДСУ поштою. Отримані скарги підлягають реєстрації Відповідальним секретарем та публікуються ним у мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня з дати надходження скарги.
9.5 Вимоги до скарги:
9.5.1 У скарзі зазначаються:
9.5.1.1 ім'я скаржника, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
9.5.1.2 ім’я чи найменування керівних органів, посадових осіб, секцій, комісій, інших формувань або їхніх членів, чиї рішення, дії, бездіяльність оскаржуються;
9.5.1.3 вимоги та обставини, з нормативним та документальним обґрунтуванням;
9.5.1.4 перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
9.5.2 На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються вимоги, скаржник надає докази, а в разі неможливості – зазначає докази, які не може самостійно надати, із зазначенням причин неможливості подання таких доказів.
9.5.3 Скарга підписується скаржником або його представником із зазначенням дати її підписання.
9.5.4 Якщо скарга подається представником, то у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно зі скаргою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.
9.6 Відповідальний секретар, протягом трьох робочих днів з дня публікації скарги, зобов’язаний перевірити її на відповідність вимогам п.9.5, про що складається доповідна записка, яка приєднується до скарги.
9.7 Скарга приймається до розгляду, про що Відповідальний секретар повідомляє скаржника засобами зв’язку та одночасно публікує цю інформацію у мережі Інтернет. Якщо скарга не відповідає вимогам п. 9.5., орган, до якого була спрямована скарга, може відмовити у прийнятті рішення по суті скарги. У такому випадку скаржнику пропонується надати необхідну інформацію.
9.8 Керівний орган за результатами розгляду скарги приймає одне з таких рішень:
9.8.1 про задоволення скарги;
9.8.2 про часткове задоволення скарги;
9.8.3 про відмову у задоволенні скарги;
9.8.4 про невідповідність скарги п. 9.5. або недостатність наведених обґрунтувань, доказів чи інформації. У такому разі скаржнику надсилається вмотивоване рішення про відмову у розгляді скарги по суті з переліком відомостей, які скаржник має додатково надати.
9.9 Обґрунтоване рішення про результат розгляду скарги приймається та оформлюється протягом восьми робочих днів з дня публікації скарги та публікується Відповідальним секретарем у мережі Інтернет протягом двох робочих днів з дня прийняття такого рішення. Також рішення відправляється скаржнику у письмовому вигляді рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів після дня прийняття рішення.
9.10 Скарги на рішення Конференції розглядаються в судовому порядку.

10. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ВФДСУ.

10.1 ВФДСУ може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення її статутної діяльності. Майно ВФДСУ складається з основних фондів, обігових (в тому числі грошових) коштів і нематеріальних активів, а також інших цінностей.
10.2 Джерелами надходження коштів та майна ВФДСУ є:
10.2.1 членські внески та інші разові або періодичні внески та відрахування членів ВФДСУ;
10.2.2 безповоротна фінансова допомога, благодійні внески та добровільні пожертвування організацій, підприємств, юридичних та фізичних осіб ;
10.2.3 державні кошти, дотації або субсидії, отримані з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;
10.2.4 кошти та майно, що надходять від діяльності ВФДСУ, яка згідно з чинним законодавством є дозволеною для неприбуткових громадських організацій та не підлягає оподаткуванню;
10.3 ВФДСУ може набувати право власності на:
10.3.1 кошти та майно, передане членами ВФДСУ або державою у встановленому порядку;
10.3.2 кошти та майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
10.3.3 майно, придбане за рахунок власних коштів;
10.3.4 кошти та майно, отримані з джерел, перерахованих у п. 10.2.
10.4 ВФДСУ здійснює володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності, відповідно до норм чинного законодавства. ВФДСУ має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії, та укладати угоди, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
10.5 ВФДСУ здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через її найвищий орган управління – Конференцію або через інші органи ВФДСУ в межах їх повноважень;
10.6 ВФДСУ відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на яке може бути накладено стягнення відповідно до чинного законодавства.
10.7 ВФДСУ не відповідає за зобов’язаннями її членів. Звернення стягнення на майно ВФДСУ за зобов’язаннями її членів не допускається.
10.8 ВФДСУ не відповідає за зобов’язаннями держави. Держава не відповідає за зобов’язаннями ВФДСУ.

11. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ВФДСУ.

11.1 Відокремлені підрозділи створюються для вирішення поточної діяльності ВФДСУ.
11.2 Рішення про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів ВФДСУ приймається Президією.
11.3 Президія призначає керівників відокремлених підрозділів ВФДСУ.
11.4 Діяльність створеного відокремленого підрозділу регламентується «Положенням про відокремлений підрозділ», яке затверджується Президією.
11.5 Президія здійснює контроль за діяльністю створених ВФДСУ відокремлених підрозділів.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

12.1 Внесення змін та доповнень до даного Статуту, затвердження нової редакції Статуту проводяться виключно рішенням Конференції.
12.2 Рішення про внесення змін та/або доповнень до Статуту, або нова редакція Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 (двох третин) від числа учасників Конференції.
12.3 Проект змін та доповнень у Статуті, або проект нової редакції Статуту, не пізніше як за місяць до їх розгляду Конференцією, оприлюднюється в мережі Інтернет для ознайомлення з ними членів ВФДСУ.

13. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ВФДСУ.

13.1 Рішення про припинення діяльності ВФДСУ (саморозпуск), реорганізацію (у т.ч. – приєднання до іншого громадського об’єднання) приймається на Конференції.
13.2 Рішення про припинення діяльності ВФДСУ (саморозпуск), реорганізацію (у т.ч. – приєднання до іншого громадського об’єднання) приймається 2/3 голосів учасників Конференції.
13.3 У разі припинення діяльності ВФДСУ (саморозпуск) майно та кошти після задоволення вимог кредиторів можуть бути передані за рішенням Конференції ВФДСУ на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
13.4 У разі реорганізації ВФДСУ її майно, кошти, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Обновлено 22.09.2014 16:11